Privacy Policy

Wij vinden het erg fijn dat u interesse hebt getoond in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van ‘Oei, ik groei!’ Het gebruik van de internetpagina’s van ‘Oei, ik groei!’ is mogelijk zonder enige verstrekking van persoonsgegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, dan kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke grondslag voor een dergelijke verwerking bestaat, vragen we in het algemeen om toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres, of het telefoonnummer van een betrokkene zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en overeenkomen met de specifiek in dat land geldende verordeningen voor gegevensbescherming die van toepassing zijn op ‘Oei, ik groei!’ Door middel van deze verklaring gegevensbescherming wil onze onderneming graag het algemene publiek informeren over de aard, het toepassingsgebied en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze verklaring gegevensbescherming geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft ‘Oei, ik groei!’ talloze technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd om de meest volledige bescherming te waarborgen van de persoonsgegevens die via deze website verwerkt worden. Overdracht van gegevens via internet kan echter in principe gepaard gaan met veiligheidslekken, dus absolute bescherming kan niet worden gegarandeerd. Om die reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve wegen aan ons door te geven bijv. per telefoon.

1. Definities

De verklaring gegevensbescherming van ‘Oei, ik groei!’ is gebaseerd op de voorwaarden die de Europese wetgever gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring gegevensbescherming moet leesbaar en goed te begrijpen zijn voor het algemene publiek, evenals voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen willen we graag eerst een uitleg van de gebruikte termen geven.

In deze verklaring gegevensbescherming gebruiken we onder andere de volgende termen:

 1. a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betekent alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 1. b) Betrokkene

Betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens verwerkt worden door de verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking.

 1. c) Verwerking

Verwerking betekent iedere bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 1. d) Beperken van de verwerking

Beperken van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 1. e) Profilering

Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, voornamelijk met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

 1. f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

 1. g) Verwerkingsverantwoordelijke of leidinggevende verantwoordelijk voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke of leidinggevende verantwoordelijk voor de verwerking is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die of dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het recht van de lidstaat worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

 1. h)    Verwerker

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die of dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 1. i)      Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie of waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het recht van de lidstaat gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

 1. j)      Derde

Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 1. k)    Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking aanvaardt van persoonsgegevens die hem betreffen.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de doelstellingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van kracht zijn in de Lidstaten van de European Union andere bepalingen inzake gegevensbescherming is:

‘Oei, ik groei!’
van Pallandtstraat 63
6814 GN Arnhem
Nederland

Email: [email protected]

Website: www.oeiikgroeionlineguide.nl 

3. Cookies

De internetpagina’s van ‘Oei, ik groei!’ gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie ID. Een cookie ID is een unieke identificatiecode van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en servers gekoppeld kunnen worden aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hiermee kunnen bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere browsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan herkend en geïdentificeerd worden met behulp van de unieke cookie ID.

Door gebruik te maken van cookies kan ‘Oei, ik groei!’ de gebruikers van deze website meer gebruiksvriendelijke diensten leveren die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie instelling.

Met behulp van een cookie kunnen de informatie en de aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het de gebruikers makkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van de website die cookies gebruikt hoeft bijv. niet elke keer dat hij naar de website gaat, toegangsgegevens in te vullen, omdat deze taak overgenomen is door de website, en zodoende wordt de cookie opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in een webwinkel. De online winkel onthoudt via een cookie de artikelen die de klant in virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van de overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan op die manier permanent het plaatsen van cookies weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment verwijderd worden via een internetbrowser of andere software programma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser uitzet, zijn misschien niet alle functies van onze website volledig te gebruiken.

ZIE OOK: Cookies beleid en verklaring

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van ‘Oei, ik groei!’ verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden verzameld (1) de gebruikte browsertypes en versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waar uit het toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de onderliggende websites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocol-adres (IP-adres), (7) de internetaanbieder van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die gebruikt kan worden in geval van een aanval op onze informatietechnologie-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt ‘Oei, ik groei!’ geen enkele conclusies met betrekking tot de betrokkene. Deze information is in plaats daarvan nodig om (1) de inhoud van onze website op de juiste manier te leveren, (2) de inhoud van onze website zowel als de advertenties te optimaliseren, (3) de levensduur van onze informatietechnologie systemen en websitetechnologie systemen op lange termijn te verzekeren, en (4) aan wetshandhavingsautoriteiten de informatie te verstrekken die nodig is voor een strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Om die reden analyseert ‘Oei, ik groei!’ anoniem verzamelde gegevens en informatie op statistische wijze, met het doel om de bescherming en de veiligheid van gegevens van onze onderneming te verbeteren, en een optimaal beschermingsniveau te garanderen van de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de logbestanden van de server worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die een betrokkene verstrekt heeft.

5. Inschrijving op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven op de website van de verwerkingsverantwoordelijke door het verstrekken van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens doorgezonden worden naar de verwerkingsverantwoordelijke wordt bepaald door het desbetreffende invoermasker dat gebruikt is voor de inschrijving. De persoonsgegevens die de betrokkene worden door de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik, en voor zijn eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan verzoeken om doorgifte naar één of meerdere verwerkers (bijv. een pakketdienst) die ook gebruik maakt van persoonsgegevens voor een intern doel dat toe te schrijven is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door inschrijving op de website van de verwerkingsverantwoordelijke wordt het IP-adres — dat door de internetaanbieder (ISP) is toegewezen en wordt gebruikt door de betrokkene — de datum en het tijdstip van de inschrijving ook opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats met de gedachte dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten tegen te gaan en om indien nodig begane overtredingen te kunnen onderzoeken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze door te geven, of als de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De inschrijving van de betrokkene, met de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens, is bedoeld om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen om aan de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die alleen aangeboden zou kunnen worden aan geregistreerde gebruikers als gevolg van de aard van de betreffende zaak. Het staat geregistreerde personen vrij om de tijdens de inschrijving gespecifieerde persoonsgegevens op elk moment te wijzigen, of om deze volledig te laten wissen uit de gegevensbestanden van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verwerkingsverantwoordelijke dient op elk moment op verzoek aan iedere betrokkene informatie te verstrekken over welke persoonsgegevens van de betrokkene opgeslagen worden. Bovendien dient de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene te corrigeren of te wissen, indien er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan. Alle werknemers van de verwerkingsverantwoordelijke zijn in dit opzicht als contactpersoon beschikbaar voor de betrokkene.

Inschrijving op onze nieuwsbrieven

Op de website ‘Oei, ik groei!’ krijgen de gebruikers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van ons bedrijf. Het voor dit doel gebruikte invoermasker stelt vast welke persoonsgegevens doorgezonden worden, evenals wanneer de nieuwsbrief besteld wordt bij de verwerkingsverantwoordelijke.

‘Oei, ik groei!’ informeert zijn klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief kan uitsluitend worden ontvangen door de betrokkene als (1) de betrokkene beschikt over een geldig e-mailadres en (2) de betrokkene zich inschrijft voor de verzending van de nieuwsbrief. Er zal ter bij de eerste keer ter bevestiging een e-mail gezonden worden naar het door een betrokkene ingeschreven e-mailadres voor het verzenden van een nieuwsbrief, om wettelijke redenen, in de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen dat de eigenaar van het e-mailadres gerechtigd is om als betrokkene de nieuwsbrief te ontvangen.

Gedurende de inschrijving voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres van het computersysteem op dat toegewezen is door de internetaanbieder (ISP) en dat de gebruiker gebruikt heeft op het moment van inschrijving, evenals de datum en het tijdstip van de inschrijving. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om op de hoogte te zijn van het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een latere datum, en daarom is dit nodig ter wettelijke bescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die als onderdeel van een inschrijving voor de nieuwsbrief verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen de nieuwsbrief abonnees per e-mail geïnformeerd worden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de nieuwsbriefdienst, of voor een desbetreffende inschrijving, zoals dit kan voorkomen bij een wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of bij een wijziging in technische omstandigheden. Er zal geen doorgifte aan derden plaatsvinden van persoonsgegevens die verzameld zijn door de nieuwsbriefdienst. De betrokkene kan op elk moment de inschrijving op onze nieuwsbrief beëindigen. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene gegeven heeft voor het ontvangen van de nieuwsbrief, kan op elk moment ingetrokken worden. Ten behoeve van de intrekking van de toestemming vindt u een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om uzelf op elk moment direct op de website van de verwerkingsverantwoordelijke uit te schrijven voor de nieuwsbrief, of om dit op een ander manier aan de verwerkingsverantwoordelijke kenbaar te maken.

6.1. MailChimp is ons platform voor marketingautomatisering

MailChimp is een platform voor marketingautomatisering dat helpt om uw e-mail en advertentiecampagnes te delen met klanten en andere geïnteresseerde partijen.
We gebruiken MailChimp als ons platform voor marketingautomatisering. U erkent dat de informatie die u verstrekt doorgegeven zal worden aan MailChimp voor verwerking overeenkomstig hun Privacy Beleid en Voorwaarden [in het Engels].

7. Traceren van de nieuwsbrief

De nieuwsbrief van ‘Oei, ik groei!’ bevat zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is a miniatuur afbeelding die in zulke e-mails zijn ingebed en die in HTML formaat worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit geeft de mogelijkheid tot een statistische analyse van het succes of het falen van online marketing campagnes. Op basis van de ingebedde tracking pixel kan ‘Oei, ik groei!’ zien of en wanneer een e-mail door een  betrokkene is geopend, en welke links in de e-mail opgevraagd zijn door betrokkenen.

Dergelijke persoonsgegevens, die verzameld worden in de tracking pixels die de nieuwsbrief bevat, worden opgeslagen en geanalyseerd door de verwerkingsverantwoordelijke met het oog op de optimaliseren van de verzending van de nieuwsbrief, evenals op het nog beter aanpassen van de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden. Betrokkenen hebben het recht om op elk moment de desbetreffende afzonderlijke verklaring van toestemming in te trekken die gegeven is door middel van de dubbel opt-in procedure. Na een intrekking zullen deze persoonsgegevens gewist worden door de verwerkingsverantwoordelijke. ‘Oei, ik groei!’ beschouwt het niet verder willen ontvangen van de nieuwsbrief als een intrekking.

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van ‘Oei, ik groei!’ bevat informatie die de mogelijkheid geeft tot een snel elektronisch contact met ons bedrijf, evenals rechtstreekse communicatie met ons, met inbegrip van een algemeen adres voor de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene via e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de persoonsgegevens die de betrokkene doorzendt automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens, die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke doorgezonden worden, worden opgeslagen met het doel om de gegevens van de betrokkene te verwerken of contact met hem op te nemen. Deze persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden.

9. Stelselmatig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens zal de persoonsgegevens van de betrokkene slechts verwerken en opslaan gedurende de periode die noodzakelijk is om het doel van opslag te bereiken, of in zoverre als dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten en reglementen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke dient te voldoen.

Indien het doel van opslag niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verloopt, worden de persoonsgegevens stelselmatig geblokkeerd of gewist overeenkomstig de wettelijke vereisten.

10. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op uitsluitsel

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van hem of haar betreffende persoonsgegevens. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op uitsluitsel, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met elke medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht van inzage

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke op elk moment gratis informatie te verkrijgen over zijn of haar opgeslagen persoonsgegevens, en een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en reglementen de betrokkene inzage in de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betroken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22 (lid 1) en (lid 4), van de AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over het al dan niet doorgeven van persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, dan heeft de betrokkene het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen inzake de doorgifte.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht van inzage, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met elke medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die hem of haar betreffen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om completering van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht van rectificatie, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met elke medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op wissen van gegevens (Recht op vergetelheid)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging het wissen van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, indien de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig punt (a) van artikel 6 (lid 1) van de AVG, of punt (a) van artikel 9 (lid 2) van de AVG berust, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21 (lid 1) van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 (lid 2) van de
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het recht van de lidstaat neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8 (lid 1) van de

Als één van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene wenst een verzoek in te dienen tot het wissen van de door ‘Oei, ik groei!’ opgeslagen persoonsgegevens, dan kan hij of zij op elk moment contact opnemen met elke medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van ‘Oei, ik groei!’ zal er onverwijld voor zorgen dat er onmiddellijk wordt voldaan aan het verzoek tot het wissen van de gegevens.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17 (lid 1) verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen, voor zover de verwerking niet vereist is. Een medewerker van ‘Oei, ik groei!’ zal de noodzakelijke maatregelen treffen in individuele gevallen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21 (lid 1) van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan is en een betrokkene wenst een verzoek in te dienen tot het beperken van de verwerking van de door ‘Oei, ik groei!’ opgeslagen persoonsgegevens, dan kan hij of zij op elk moment contact opnemen met elke medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van ‘Oei, ik groei!’ zal de beperking van de verwerking in orde brengen.

 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en voor een machine leesbare vorm te verkrijgen. Hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien de verwerking berust op toestemming uit hoofde van punt (a) van artikel 6 (lid 1) van de AVG, of punt (a) van artikel 9 (lid 2) van de AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van punt (b) van artikel 6 (lid 1) van de AVG, en de verwerking met geautomatiseerde procedés wordt verricht, indien de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Bovendien heeft de betrokkene, bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van artikel 20 (lid 1) van de AVG het recht dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is, en indien deze actie geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met elke medewerker van ‘Oei, ik groei!’.

 • g) Recht van bezwaar

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van punt (e) of (f) van artikel 6 (lid 1) van de AVG. Dit is ook van toepassing op profilering op basis van die bepalingen.

‘Oei, ik groei!’ staakt de verwerking van de persoonsgegevens in geval van een bezwaar, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer ‘Oei, ik groei!’ persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit is van toepassing op profilering in die mate dat deze betrekking heeft op direct marketing. Wanneer de betrokkene bezwaar maakt bij ‘Oei, ik groei!’ tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zal ‘Oei, ik groei!’ de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens door ‘Oei, ik groei! met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 (lid 1) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

Met het oog op het uitoefenen van het recht om bezwaar te maken, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van ‘Oei, ik groei!’. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde individuele besluitvoering, waaronder profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft, indien het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan bij een bepaling van het Unierecht of van het recht van een lidstaat die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als het besluit (1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene zal de Twise Victory B.V passende maatregelen treffen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Als de betrokkene het recht met betrekking tot de geautomatiseerde individuele besluitvoering wil uitoefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met elke medewerker van Twise Victory B.V.

 • i) Recht op intrekking van toestemming voor gegevensbescherming

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn toestemming voor het verwerking van zijn persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene het recht om de toestemming in te trekken uit wil voeren kan hij op elk moment contact opnemen met elke medewerker van Twise Victory B.V.

11. Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de component van Google Analytics (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, het bijeenbrengen en de analyse van gegevens over het gedrag van bezoekers aan websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website waar een persoon vandaan is gekomen (de zogenaamde referrer), welke onderliggende pagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en gedurende welke tijd een onderliggende pagina bekeken werd. Webanalyse cijfers worden voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een website en met het doel om een kosten-baten analyse van internetadvertenties te maken.

De exploitant van de Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalysedienst via Google Analytics gebruikt de verwerkingsverantwoordelijke de app “_gat. _anonymizeIp”. Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internet verbinding van de betrokkene ingekort door Google en geanonimiseerd wanneer men naar onze websites gaat vanuit een Lidstaat van de Europese Unie of een andere Verdragsluitende Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de component van Google Analytics is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en de information onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites tonen, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetsite aan ons te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologie systeem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven weergegeven. Het plaatsen van de cookie stelt Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Bij elke keer dat één van de individuele pagina’s van deze internet site, die door de verwerkingsverantwoordelijke geëxploiteerd wordt en waarin een Google Analytics component opgenomen is, opgevraagd wordt, zal de internet browser op het informatietechnologie systeem van de betrokkene automatisch gegevens verzenden naar de Google Analytics component voor online advertentiedoeleinden en voor de betaling van commissies aan Google. In de loop van dit technische proces verzamelt het bedrijf Google kennis over persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat Google onder andere helpt geïnformeerd te zijn over de oorsprong van bezoekers en clicks, en vervolgens commissiebetalingen te genereren.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie, zoals de tijd van bezoek, de plaats van waaruit de toegang plaatsgevonden heeft, en de frequentie van bezoeken van de betrokkene aan onze website. Bij elk bezoek aan onze internetsite worden dergelijke persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres of de door de betrokkene gebruikte internettoegang doorgestuurd aan Google in de Verenigde Staten van America. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van America opgeslagen. Google kan deze persoonsgegevens, die verzameld zijn via de technische procedure, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment verhinderen door middel van een hiertoe geschikte aanpassing van de gebruikte webbrowser en op die manier permanent het plaatsen van cookies verhinderen. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Google Analytics in gebruik zijn op elk moment gewist worden via een webbrowser of andere software programma’s.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens, wat verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van de gegevens door Google en de kans om iets dergelijks uit te sluiten. Hiertoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina’s niet doorgezonden mogen worden aan Google Analytics. De installatie van de browser add-ons wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later verwijderd, geformatteerd, of opnieuw geïnstalleerd wordt, da moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics onbruikbaar te maken. Als de installatie van de browser add-on ongedaan gemaakt is door de betrokkene of iedere andere persoon aan wie dezelfde bevoegdheden verleend kunnen worden, of onbruikbaar gemaakt wordt, dan is het mogelijk om de installatie or activering van de browser add-ons opnieuw uit te voeren.

Nadere informatie en de toepasselijke bepalingen voor gegevensbescherming van Google kunnen opgevraagd worden via https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en via http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt nader beschreven onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

12. Betalingsmethode: Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik van PayPal als betalingsverwerker

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een dienstverlener voor het verwerken van online betalingen. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal accounts, die virtuele zakelijke of privé accounts vertegenwoordigen. PayPal is ook in staat om virtuele betalingen met credit cards te verwerken wanneer een gebruiker geen PayPal account heeft. Een PayPal wordt beheerd via een e-mailadres, en om die reden zijn er geen klassieke rekeningnummers. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen naar derden te stimuleren of om betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook trustee functies en biedt diensten aan ter bescherming van kopers.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces “PayPal” kiest als de betalingsoptie in de online winkel, zenden we automatisch de gegevens van de betrokkene door aan PayPal. Door het kiezen van deze betalingsoptie gaat de betrokkene akkoord met de doorzending van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

De aan PayPal doorgegeven persoonsgegevens zijn gewoonlijk voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobile telefoonnummer, of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Voor de verwerking van de koopovereenkomst zijn ook dergelijke persoonsgegevens nodig, en deze houden verband met de desbetreffende bestelling.

Het doorzenden van gegevens wordt gedaan met het oog op de verwerking van de betaling en op fraudepreventie. De verwerkingsverantwoordelijke zal vooral persoonsgegevens doorgeven aan PayPal, als er een gerechtvaardigd belang voor de het doorzenden gegeven wordt. De uitgewisselde persoonsgegevens tussen PayPal en de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zal door PayPal doorgezonden worden aan economische kredietinstellingen. Deze overdracht is bestemd voor controles van de identiteit en van de kredietwaardigheid.

PayPal zal indien nodig persoonsgegevens doorgeven aan geaffilieerde partners en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om contractuele verplichtingen te vervullen of om gegevens in de bestelling te verwerken.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om op ieder moment zijn toestemming in te trekken voor de behandeling van persoonsgegevens door PayPal. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die verwerkt, gebruikt of doorgegeven moeten worden overeenkomstig (contractuele) verwerking van betalingen.

De toepasselijke bepalingen ter bescherming van gegevens van PayPal kunnen opgevraagd worden via https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

12.1 Betalingsmethode: Bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik van Stripe als betalingsverwerker

Voor betalingen gebruiken we een externe betalingsverwerker, Stripe. We slaan geen credit card details op en vertrouwen hiervoor juist op Stripe.

We maken gebruik van een externe betalingsverwerker om de aan ons gedane betalingen te verwerken. In verband met de verwerking van dergelijke betalingen onthouden we geen persoonlijk identificeerbare information of enige financiële informatie zoals credit card nummers. In plaats daarvan wordt alle dergelijke information rechtstreeks verstrekt aan onze externe verwerker, Stripe, van wie het gebruik van uw persoonlijke informatie bepaald wordt door hun privacy beleid, wat bekeken kan worden op https://stripe.com/us/privacy.

13. Wettelijke grondslag voor de verwerking

Art. 6 (lid 1) onder a van de AVG dient als de wettelijke grondslag voor de verwerkingshandelingen waarvoor we toestemming verzoeken voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld, wanneer verwerkingshandelingen nodig zijn voor het leveren van goederen of voor het leveren van elke andere dienst, dan berust de verwerking op artikel 6 (lid 1) onder b van de AVG. Hetzelfde geldt voor het soort verwerkingshandelingen dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Indien ons bedrijf dient te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het voldoen aan de belastingverplichtingen, dan berust de verwerking op Art. 6 (lid 1) onder c van de AVG.
In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de wezenlijke belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere wezenlijke informatie doorgegeven zouden moeten worden aan een dokter, ziekenhuis of andere derde. Dan zou de verwerking berusten op artikel 6 (lid 1) onder d van de AVG.
Tenslotte zouden verwerkingshandelingen kunnen berusten op artikel 6 (lid 1) onder f van de AVG. Deze wettelijke grondslag wordt gebruikt voor de verwerkingshandelingen die niet gedekt worden door een van de bovengenoemde wettelijke grondslagen, als verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Dergelijke verwerkingshandelingen zijn met name toelaatbaar omdat deze specifiek genoemd zijn door de Europese wetgever. Deze geeft overwogen dat een gerechtvaardigde belang aangenomen kon worden indien de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (Recital 47 Zin 2 van de AVG).

14. De rechtmatige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op artikel 6 (lid 1) onder f van de AVG, is het ons rechtmatige belang om onze activiteiten uit te voeren ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

15. Periode gedurende welke de persoonsgegevens opgeslagen zullen worden

De criteria die gebruikt worden om de opslagperiode van de persoonsgegevens vast te stellen is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verlopen van die periode worden de overeenkomstige gegevens stelselmatig gewist, indien deze niet langer noodzakelijk zijn voor de vervulling van de overeenkomst of het tot stand komen van een overeenkomst.

16. De verstrekking van persoonsgegevens wegens wettelijke of contractuele verplichting; Verplichting noodzakelijk om een contract af te sluiten; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen bij het niet verstrekken van zulke gegevens

We verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk bij wet vereist is (bijv. belastingwetgeving) of ook voort kan vloeien uit contractuele bepalingen (bijv. Informatie over de contractuele partner).

Soms kan het noodzakelijk zijn om een contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons verwerkt moeten worden. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar afsluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet zou kunnen worden afgesloten.

Voordat persoonsgegevens worden door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De medewerker maakt aan de betrokkene duidelijk of de verstrekking van de persoonsgegevens bij wet of contractueel vereist is, of noodzakelijk is voor het afsluiten van het contract, of dat er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

17. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!
We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Opmerking: je kunt je cookiebeleid gedetailleerd beschrijven en hier een link naar dat gedeelte toevoegen.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
Om je account voor onze winkel in te stellen
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
Om ons winkelaanbod te verbeteren
Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest
Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

18. Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt onze gebruikerservaring beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om te bouwen en onderhoud onze service met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), schermgrootte apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan door Hotjar van gegevens over uw gebruik van onze site en het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere websites door deze opt-outlink te volgen.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

In dit gedeelte moet je vermelden met wie je gegevens deelt en met welk doel. Hiertoe kan onder andere het volgende behoren: analyse, marketing, gateways voor betaling, bezorgservices en embeds van derden.

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellings- en winkelservices aan te bieden, zoals:

Betalingen
In deze subsectie moet je vermelden welke betalingsverwerker van derden je gaat gebruiken voor betalingen op je site, aangezien hier klantgegevens aan gebonden kunnen zijn. We hebben PayPal als voorbeeld toegevoegd, maar je zult deze moeten verwijderen als je geen gebruikmaakt van PayPal.

We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Bekijk het Privacybeleid voor PayPal-services voor meer details.